Εγγραφη στο Newsletter  

Για να είστε πάντα ενήμεροι για τις σχολικές επιτροπές. Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και πιέστε εγγραφή.

   

Forum Σχολικών Επιτροπών  

   
   
   

Επείγουσα Ανακοίνωση ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Λεπτομέρειες

ΣΧΕΤΙΚΑ: α) Ν.4186 (ΦΕΚ Α΄193/17-09-2013).

β) Η με αριθ. 139696/Δ4/01-10-2013 Y.A. Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 2543/10-10-2013).

γ) Η με αριθ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/17-04-2008 Β΄) Κ.Υ.Α.

1. Σύμφωνα με το ανωτέρω β΄ σχετικό, για τα σχολικά έτη 2013-2014 & 2014-2015,το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίσθηκε ως συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών, που είναι υπεύθυνες για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους αναδόχους καθαριστές/ καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισμού στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης, που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις.

2. Κατόπιν τούτου και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες, για την έγκαιρη αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων από 01/09/2014, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Α. Το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης για το διδακτικό έτος 2014-2015, το οποίο θα συμπεριληφθεί στη μεταξύ μας Σύμβαση, θα κυμανθεί ΑΥΣΤΗΡΑ στο εγκεκριμένο ποσό του 2013-2014, το οποίο δύναται να τροποποιηθεί, μόνο για τις κάτωθι περιπτώσεις:

α.1. Μειωμένο στις περιπτώσεις που έχει προκύψει κατάργηση, αναστολή λειτουργίας, συγχώνευση σχολικών μονάδων- ολοημέρων τμημάτων.

α.2. Μειωμένο λόγω μείωσης της εργοδοτικής εισφοράς από 27,46% σε 24,56%.

α.3. Αυξημένο αναλογικά με την χρονική διάρκεια των συμβάσεων, δεδομένου ότι οι συμβάσεις έχουν ημερομηνία έναρξης την 01/09/2014.

α.4. Αυξημένο εφόσον προκύπτει ίδρυση νέας σχολικής μονάδας.

α.5. Αυξημένο εφόσον προκύπτει εγγράφως συνταξιοδότηση, άδεια κύησης-λοχείας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ.

Επισημαίνουμε ότι για οποιαδήποτε μεταβολή του ποσού χρηματοδότησης θα πρέπει να αποστέλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των αρμοδίων υπηρεσιών.

Ειδικότερα σε περίπτωση ασθένειας προσωπικού καθαριότητας ΙΔΑΧ, θα πρέπει να προσκομίζεται η γνωμάτευση της αρμόδιας Επιτροπής Υγείας.

α.6. Η έγκριση του ποσού της χρηματοδότησης θα γίνεται μετά από έλεγχο και διασταύρωση των σχετικών στοιχείων (αριθμός αιθουσών ,υπηρετούν προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ και αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης) κ.λ.π.

3. Για την χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, οι οποίες θα καταβάλουν τις αμοιβές των καθαριστών / καθαριστριών και συνεργείων καθαρισμού στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις (Ι.Δ.Α.Χ), θα πρέπει έως τις 22/09/2014 να αποσταλούν συμπληρωμένοι οι συνημμένοι πίνακες.

Η αποστολή θα πρέπει να γίνει από την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) της Σχολικής Επιτροπής και όχι προσωπικό.

Ειδικότερα εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα:

3.1. Στον α΄ πίνακα (ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ) θα αναγράφονται τα αιτούμενα ποσά χρηματοδότησης, όπως ορίζονται στην υπ. αρ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/17-4-2008 Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τις αίθουσες κλασικού και ολοημέρου, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών (24,56%).

Στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ θα πρέπει να αναφέρονται, οι λόγοι για τους οποίους προκύπτει αύξηση ποσού χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο Α) και να αποστέλλονται συνημμένα τα σχετικά έγγραφα (διαπιστωτική πράξη – η φύλλο διακοπής μισθοδοσίας όταν πρόκειται για συνταξιοδότηση προσωπικού καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις (Ι.Δ.Α.Χ), ΦΕΚ για ίδρυση νέας σχολικής μονάδας) κ.λ.π.

Επισημαίνουμε την αυστηρή τήρηση του άρθρου 11 παράγραφος 2 της υπ. αρ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/17-4-2008 Β') Κ.Υ.Α.

3.2. Στον β΄ πίνακα (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ) θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία που αφορούν στο προσωπικό στο οποίο ανατέθηκε ο καθαρισμός των σχολικών μονάδων με σύμβαση έργου.

3.3. Οι ανωτέρω πίνακες θα πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EXCEL χωρίς καμία αλλαγή στην μορφοποίησή του (αποκλείονται μορφές τύπου word, pdf, jpeg, κ.λ.π.), στην ηλεκτρονική διεύθυνσηΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης μεταξύ ΙΝΕΔΙΒΙΜ και Σχολικής Επιτροπής είναι η απογραφή των εργαζομένων καθαριστών –τριων με σύμβαση έργου, στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Ακολούθως η βεβαίωση απογραφής, θα αποστέλλεται συνημμένη στην ανωτέρω σύμβαση.

5. Το συνολικό ποσό θα καταβληθεί, σύμφωνα με την ροή χρηματοδότησης από το Υπουργείο, με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό της κάθε Σχολικής Επιτροπής.

6. Διευκρινίζουμε ότι κανένα αίτημα χρηματοδότησης δεν θα γίνεται δεκτό με τη λήξη της παραπάνω ημερομηνίας και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το Δήμο.

Επισημαίνεται επίσης ότι δεν θα πρέπει να διαβιβάζονται στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αντίγραφα των συμβάσεων μίσθωσης Έργου καθαριστών -στριων.

Συν: Πίνακες

http://www.inedivim.gr/index.php/anakoinoseis/603-2014-2015

Επείγουσα ανακοίνωση για τις συμβάσεις καθαριστών/στριών για το σχολικών έτος 2014-2015

Λεπτομέρειες

Μετά από σχετικά ερωτήματα που προέκυψαν σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Η καθαριότητα των σχολικών κτιρίων ανατίθεται στις καθαρίστριες με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής ανηρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η σύναψη της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μπορεί να εκτελεστεί μόνο μετά την έγγραφη οδηγία εκ μέρους του αρμόδιου φορέα.

Δεν μπορεί να καταρτισθεί Σύμβαση υπεργολαβίας πριν την κατάρτιση Σύμβασης Εργολαβίας. 

Επισημαίνουμε την πρόσφατη ανακοίνωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ σύμφωνα με την οποία, όποιες Σχολικές Επιτροπές δεν διαβιβάσουν σωστά απολογιστικά στοιχεία για το έτος 2013-2014 θα έχουν πρόβλημα χρηματοδότησης 2014-2015.   

Είναι προφανές ότι οι νέες Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου θα καταρτισθούν μόλις δοθεί οδηγία από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
 

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ είναι υπεύθυνος φορέας χρηματοδότησης  για τα δύο έτη 2013-2014 και 2014-2015  αλλά  έδωσε στις σχολικές επιτροπές εντολή σύναψης συμβάσεων μόνο για το έτος 2013-2014
Για το έτος 2014-2015 αναμένεται εντολή.

 Οι συμβάσεις των καθαριστριών των σχολικών κτιρίων δεν αναγγέλλονται στο Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ - ΟΑΕΔ.

Σχετικό το έγγραφο του ΟΑΕΔ αριθ. 38531/08-07-2014

Αποτελούν καθαρές συμβάσεις μίσθωσης έργου σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα. Δεν αποτελούν συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας.

Η Γενική Σύμβαση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με τις σχολικές επιτροπές προβλέπει την σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με υπεργολάβους.

Δεν προβλέπει την πρόσληψη προσωπικού.
 
Η ασφάλιση στο ΙΚΑ αποτελεί ειδική ρύθμιση και ουδόλως επηρεάζει το καθεστώς
της Σύμβασης των καθαριστριών.

 

Οι τελικές ενέργειες κάθε Επιτροπής είναι στη δική της ευχέρεια. 

Αλλαγή Κρατήσεων ΙΚΑ συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαριστών/στριων

Λεπτομέρειες

Ενημερώνουμε ότι για τις Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου καθαρισμού σχολικών κτιρίων οι οποίες θα συναφθούν για το σχολικό έτος 2014-2015 αφού προηγηθεί η απαραίτητη εντολή του υπεύθυνου φορέα (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ισχύουν νέα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ ως κατωτέρω:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΑΡ.:  45/Ε00/2/11-06-2014

Σύμφωνα με τον πίνακα 6 της ανωτέρω εγκυκλίου οι προκύπτουσες συνολικές ασφαλιστικές κρατήσεις των καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου έχουν ως εξής:

Μικτά ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ

α) ΙΚΑ ασφαλισμένου:  15,50%

β) ΙΚΑ εργοδότη:          24,56%

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

(Ν.4254/14)

ΚΛΑΔΟΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΜΕΧΡΙ 30/6/2014

ΑΠΟ 1/7/2014

ΑΣΦ.

ΕΡΓΟΔ.

ΣΥΝΟΛ

ΑΣΦ.

ΕΡΓΟΔ.

ΣΥΝΟΛ

2. ΜΙΚΤΑ- ΕΤΕΑΜ

16,50

27,46

43,96

15,50

24,56

40,06

ΣΥΝΟΛΟ

16,50

27,46

43,96

15,50

24,56

40,06

 

Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Σύμβασης, σύμφωνο με τους όρους της Γενικής Σύμβασης ΙΝΕΔΙΒΙΜ, διατίθεται στη βάση δεδομένων του SMangementPlus.

 
   
   

Πολύ πετυχημένη η πρώτη Ημερίδα Σχολικών Επιτροπών του ΕΠΑΦΟΥ

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 στο Συνεδριακό Κέντρο του Ξενοδοχείου Park στην Αθήνα. Κύριο χαρακτηριστικό της ημερίδας ήταν η πολύ μεγάλη προσέλευση των στελεχών των σχολικών επιτροπών από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη και οι συμμετέχοντες ξεπέρασαν τους 220 από όλα τα σημεία της χώρας. Χαρακτηριστικά σημειώνουμε συμμετοχές από τους Δήμους Ηρακλείου Κρήτης, Ορεστιάδας, Πάρου, Καρδίτσας και πολλούς ακόμη.

Διαβάστε Περισσότερα: 1η Ημερίδα Σχολικών Επιτροπών

   

Διαβάστε επίσης...

   

Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από το www.sx-ep.gr, δεν αποτελούν νομικές συμβουλές ή διοικητικές αποφάσεις ούτε προσομοιάζουν στην οποιαδήποτε σχέση μεταξύ δικηγόρου και πελάτη. Η πρόσβαση και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.sx-ep.gr υπόκειται στους Όρους Χρήσης (Legal Notice) τους οποίους παρακαλείσθε να αναγνώσετε προσεκτικά πριν επισκεφθείτε και χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Επίσης παρακαλείσθε όπως διαβάσετε τους όρους που αφορούν την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Policy).

ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ